Συστημική - Οικογενειακή Θεραπεία

Η έννοια του «εαυτού», δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, παρά μόνο σε σχέση με το δίκτυο των σημαντικών άλλων που συνιστούν τον εαυτό και του δίνουν υπόσταση. Με την ίδια λογική, η έννοια του «ατομικού» συμπτώματος αποκτά την σημασία του, εφόσον αναζητηθεί η αξία και η λειτουργία του, εντός του συστήματος των ανθρωπίνων σχέσεων στο οποίο εδράζεται. Πρόκειται για εσωτερικευμένα και πραγματικά δίκτυα σχέσεων που ταυτόχρονα γεννούν το σύμπτωμα, αλλά και συντηρούνται από αυτό.


Στην οικογενειακή θεραπεία το πλαίσιο της κατανόησης των ατομικών συμπεριφορών διευρύνεται προκειμένου να συμπεριλάβει το πρότυπο των σχέσεων και των ρητών ή άρρητων κεντρικών μοτίβων της οικογενειακής αλληλεπίδρασης, που συνιστούν τις ατομικές συμπεριφορές και τις νοηματοδοτούν. Κάθε συμπεριφορά έχει θέση επικοινωνίας, αποτελεί ένα μήνυμα, μια μεταφορά για τις σχέσεις που πλαισιώνουν το άτομο, μια έκφραση των πίστεων, των παραδόσεων, των αξιών, των αφοσιώσεων του οικογενειακού συστήματος στο οποίο το άτομο ανήκει, αλλά και μια εκδήλωση των εξελικτικών φάσεων του κύκλου ζωής της οικογένειας, φάσεων όπως η ανατροφή των παιδιών, το διαζύγιο, η συνταξιοδότηση των γονιών, η απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι, οι απώλειες και οι μεταβάσεις στα νέα στάδια, όπου εξελισσόμενη η οικογένεια μετέρχεται.


Η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός προτείνει την συμπερίληψη της κατανόησης των τρόπων του σχετίζεσθαι όλων των εμπλεκόμενων στην οικογενειακή αλληλεπίδραση μελών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο περίπλοκο δίκτυο της επικοινωνίας τους. Για αυτόν τον λόγο η οικογενειακή θεραπεία προσκαλεί σε μια ταυτόχρονη συζήτηση όλη την οικογένεια, ή και διαφορετικούς συνδυασμούς των μελών της. Η οικογενειακή θεραπεία ωστόσο είναι δυνατή ακόμα και με την παρουσία ενός ατόμου, μιας που οι σημαντικοί άλλοι του οικογενειακού δικτύου «έρχονται» στην θεραπεία νοερά.


Πέρα από γραμμικές και μανιχαϊστικές λογικές, που διχάζουν τα μέλη της οικογένειας, λογικές του τύπου καλός- κακός, άρρωστος- υγιής, αθώος- ένοχος, στην οικογενειακή θεραπεία ιχνηλατείται το πλέγμα των σχέσεων που καθιστά τα συμπτώματα χρήσιμα στο υπό συζήτηση πλαίσιο, το σχεσιακό πρότυπο που ενώνει τα μέλη σε αυτό που «κάνουν μαζί». 

 

Με σεβασμό στις μοναδικές ιδιότητες των ανθρώπινων συστημάτων να αλλάζουν και να εφευρίσκουν τους δικούς τους τρόπους, ο θεραπευτής μετέχει ενεργητικά και με στάση περιέργειας στην συζήτηση, διευκολύνοντας τον διάλογο που επιφέρει την αναδιάταξη των σχέσεων των εμπλεκόμενων μελών, την επαναδιαπραγμάτευση των κεντρικών θεμάτων της οικογένειας και τελικά την επινόηση νέων, αποπαθολογικοποιητικών λύσεων.